مشخصات فردی و زندگینامه
نام:اصغر
نام خانوادگی:آقائی
پست الکترونیک:asqar.aqaei@yahoo.com
نخصص ها:کلام ، فلسفه ، اخلاق و عرفان

زندگی نامه